WARUNKI KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ VALVOLINE
Przed rozpoczęciem korzystania ze strony internetowej Valvoline prosimy o uważne przeczytanie poniższych Warunków użytkowania

Valvoline wymaga zastosowania się do poniższych Warunków użytkowania, jako warunku dostępu do tej strony internetowej. Prosimy o uważne przeczytanie Warunków użytkowania, ponieważ rozpoczynając korzystanie ze strony internetowej potwierdzasz, że zapoznałeś sie z Warunkami i że je akceptujesz. Jeżeli nie zaakceptujesz Warunków, nie będziesz mógł korzystać ze strony internetowej. Valvoline zastrzega sobie prawo do zaktualizowania niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez powiadomienia. Najbardziej aktualną wersję Warunków użytkowania można sprawdzić klikając hiperłącze "Polityka prywatności" w dolnej części każdej strony internetowej tej witryny. Korzystanie z niniejszej strony internetowej może tez podlegać dodatkowych warunkom, wymienionym w innych miejscach strony internetowej.

Niniejsze Warunki użytkowania obowiązują wyłącznie na stronie internetowej Valvoline. Valvoline to marka spółki Valvoline Inc. ("Valvoline"). Pozostałe strony internetowe Valvoline mogą mieć Warunki użytkowania dostosowane specjalnie do aktywności wykonywanych na tych stronach internetowych i mogą się różnić od niniejszych Warunków użytkowania. Żadne informacje zawarte na tej stronie internetowej nie stanowią ani nie będą uważane za zaproszenie do inwestowania lub innego rodzaju zawierania jakichkolwiek zabezpieczeń Valvoline.

Prawa autorskie i znaki handlowe

Cała treść niniejszej strony internetowej, w tym m.in. tekst, projekt, elementy graficzne, interfejsy lub kod oraz ich wybór i rozmieszczenie są objęte prawem autorskim (w tym wszelkie dzieła do których Valvoline posiada licencje) Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz innymi przepisami regulującymi prawa autorskie, i jest ona własnością spółki Valvoline. Wszystkie znaki towarowe, znaki usług oraz nazwy handlowe (zbiorczo "Znaki") są własnością spółki Valvoline i/lub jej spółek zależnych lub odpowiednich właścicieli, którzy przyznali spółce Valvoline prawo do i/lub licencję na używanie takich Znaków.

Używanie, modyfikowanie, kopiowanie, rozprowadzanie, transmitowanie, wyświetlanie, wykonywanie, reprodukowanie, publikowanie, licencjonowanie, tworzenie dzieł pochodnych, przesyłanie lub sprzedaż dowolnych informacji, oprogramowania, produktów lub usług uzyskanych z niniejszej strony internetowej jest zabronione, z wyjątkiem poniższych sytuacji:

1. Pobieranie lub drukowanie stron dozwolone jest wyłącznie do użytku osobistego, niekomercyjnego, nie nastawionego na zyski i edukacyjnego. Strony nie mogą być reprodukowane lub rozprowadzane dalej do celów komercyjnych lub innych. Zmiana lub usuwanie z materiałów pobranych lub wydrukowanych z niniejszej strony internetowej informacji wskazujących na prawa własności jest zabroniona. Informacje o prawie autorskim zamieszczone w dolnej części każdej strony muszą pojawić się na każdym egzemplarzu dokumentu lub jego fragmencie.

2. Z wyjątkiem sytuacji opisanych w akapicie 1, nazwy firmowe i logotypy nie mogą być zmieniane lub wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Valvoline.

Z wyjątkiem powyższych sytuacji, nie przyznaje się żadnych praw ani licencji w odniesieniu do informacji zastrzeżonych, praw autorskich, patentów lub znaków handlowych zawartych w niniejszym dokumencie.

Wypowiedzi prognozujące

Na różnych stronach niniejszej witryny znajdują się określenia odnoszące się do przyszłości, w rozumieniu Sekcji 27A Ustawy o papierach wartościowych (Securities Act) z 1993 r., z późniejszymi zmianami, oraz Sekcji 21E Ustawy o wymianie papierów wartościowych (Securities Exchange Act) z 1934 r., z późniejszymi zmianami, które podlegają ochronie postanowień zawartych w przywołanych dokumentach. Określenia "oczekuje", "zamierza", "planuje", "przewiduje", "jest przekonany", "ocenia" oraz inne podobne określenia służą do identyfikacji oświadczeń dotyczących przyszłości.

Oświadczenia dotyczące przyszłości odnoszące się do działalności Valvoline oparte są na oczekiwaniach zarządu, ocenach i przewidywaniach dotyczących Valvoline aktualnych na dzień sformułowania takiego oświadczenia. Oświadczenia takie nie gwarantują przyszłej ich realizacji i są obarczone określonym ryzykiem, niepewnością i założeniami, które trudno przewidzieć. Ponadto, niektóre oświadczenia dotyczące przyszłości oparto na założeniach dotyczących przyszłych wydarzeń, które mogą się okazać nieprecyzyjne. W związku z powyższym, rzeczywiste konsekwencje i rezultaty mogą się znacząco różnić od konsekwencji i rezultatów wyrażonych lub przewidzianych w oświadczeniach dotyczących przyszłości. Valvoline nie zobowiązuje się do aktualizowania lub korygowania żadnych oświadczeń dotyczących przyszłości zawartych na tej stronie internetowej dla potrzeb odzwierciedlenia wydarzeń lub okoliczności powstałych po opublikowaniu takich oświadczeń.

Hiperłącza i ramki

Niniejsza strona internetowa może zawierać łącza do innych stron w Internecie ("Strony Zewnętrzne"). Valvoline nie kontroluje i nie odpowiada za Strony Zewnętrzne, w tym m.in. za treść i prywatność praktyk gromadzenia danych, nawet kiedy taka Strona Zewnętrzna jest powiązana z Valvoline. Strony Zewnętrzne służą tylko wygodzie użytkowników, przez co użytkownik korzysta z nich na własne ryzyko. Zamieszczenie łącza nie sugeruje, że Valvoline sponsoruje, zatwierdza, jest powiązana lub stowarzyszona, lub jest prawnie upoważniona do używania znaków handlowych, nazw handlowych, znaków usług, projektu, logotypu, symbolu lub innych materiałów objętych prawem autorskim i wyświetlanych lub udostępnianych przez takie Strony Zewnętrzne. Zanim utworzysz ramkę lub utworzysz hiperłącze do tej strony, musisz uzyskać uprzednią pisemną zgodę Valvoline.

Zastrzeżenia

Valvoline nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji dotyczących dokładności lub kompletności treści tej strony internetowej lub treści jakiejkolwiek strony internetowej lub stron internetowych " powiązanych " z tą stroną internetową. Wyłączną odpowiedzialność za wszelkie decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych na tej stronie lub stronach 'podłączonych" do niniejszej strony łączami ponosi użytkownik. Ani Valvoline, ani żadna z jej spółek zależnych, nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, uboczne, wynikowe, pośrednie lub moralne będące skutkiem niemożności uzyskania dostępu do niniejszej strony lub korzystania z niej lub za poleganie na dowolnych treściach zamieszczonych na stronie, lub treściach zamieszczonych na dowolnej stronie lub na stronach "podłączonych" do niniejszej strony łączami.

NINIEJSZA STRONA ORAZ ZAWARTE W NIEJ MATERIAŁY, INFORMACJE, USŁUGI I PRODUKTY, W TYM M.IN. TEKSTY, ELEMENTY GRAFICZNE I ŁĄCZA SĄ DOSTARCZANE W TAKIEJ POSTACI, W JAKIEJ SĄ DOSTARCZANE, BEZ ŻADNYCH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOMYŚLANYCH. W MOŻLIWIE NAJSZERSZYM ZAKRESIE PRZEWIDZIANYM OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM, VALVOLINE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, CZY TO WYRAŹNYCH CZY DOMYŚLNYCH, W TYM M.IN. RĘKOJMI, DOMYŚLNYCH GWARANCJI HANDLOWYCH I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, NIENARUSZANIA PRZEPISÓW, BRAKU WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH, ORAZ GWARANCJI ZWIĄZANYCH Z TRANSAKCJAMI I REALIZACJAMI. VALVOLINE NIE DEKLARUJE ANI NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE ZAWARTE NA TEJ STRONIE INTERNETOWEJ BĘDĄ NIEPRZERWANE LUB BEZBŁĘDNE, ŻE USTERKI ZOSTANĄ USUNIĘTE, BRAKU NA NINIEJSZEJ STRONIE LUB SERWERACH JĄ UDOSTĘPNIAJĄCYCH WIRUSÓW KOMPUTEROWYCH LUB INNYCH SZKODLIWYCH KOMPONENTÓW. VALVOLINE NIE DEKLARUJE I NIE GWARANTUJE KOMPLETNOŚCI, PRAWIDŁOWOŚCI, DOKŁADNOŚCI, WŁAŚCIWOŚCI, UŻYTECZNOŚCI, AKTUALNOŚCI, RZETELNOŚCI ANI TEŻ INNYCH CECH MATERIAŁÓW ZAWARTYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE. POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA.

Ograniczenie odpowiedzialności prawnej

VALVOLINE NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ŻADNYM PRZYPADKU ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, MORALNE, UBOCZNE, REPRESYJNE LUB WYNIKOWE, ANI TEŻ ZA ŻADNE INNE SZKODY, NAWET W PRZYPADKU, GDY SPÓŁKA UZYSKAŁA WCZEŚNIEJ INFORMACJE O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD LUB STRAT, CZY TO W WYNIKU REALIZACJI DZIAŁAŃ UMOWNYCH, ZANIECHANIA CZY INNEJ SYTUACJI, ZWIĄZANYCH Z KORZYSTANIEM, NIEMOŻNOŚCIĄ KORZYSTANIA LUB REALIZACJĄ INFORMACJI, USŁUG, PRODUKTÓW I MATERIAŁÓW DOSTĘPNYCH NA NINIEJSZEJ STRONIE INTERNETOWEJ. OGRANICZENIA TE BĘDĄ OBOWIĄZYWAĆ BEZ WZGLĘDU NA NIESPEŁNIENIE ZASADNICZEGO ZAŁOŻENIA JAKICHKOLWIEK OGRANICZONYCH ŚRODKÓW NAPRAWCZYCH. JAKO ŻE NIEKTÓRE PRAWODAWSTWA NIE ZEZWALAJĄ NA OGRANICZANIE CZASU TRWANIA GWARANCJI DOMYŚLANEJ, LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY WYNIKOWE LUB UBOCZNE, POWYŻSZE OGRANICZENIA MOGĄ NIE DOTYCZYĆ CIEBIE.

Obowiązujące przepisy

O ile nie określono inaczej, materiał na tej stronie internetowej ma na celu dostarczenie informacji o Valvoline i jej produktach. Ta strona jest kontrolowana i obsługiwana z Lexington, Kentucky. Nie sugerujemy, że materiały opublikowane na tej stronie są zaprojektowane lub odpowiednie do użytku poza Stanami Zjednoczonymi. Jeśli uzyskujesz dostęp do naszej strony internetowej spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że ponosisz odpowiedzialność za przestrzeganie wszelkich obowiązujących przepisów lokalnych. W zakresie, w jakim obowiązujące lokalne przepisy zabraniają przeglądania i korzystania z tej strony, nie możesz przeglądać ani korzystać z tej strony.

Wszystkie aspekty Twojego korzystanie z niniejszej strony podlegają przepisom prawa Commonwealth of Kentucky, Stany Zjednoczone, bez względu na wybranie przepisów prawa, a nie Konwencji ONZ z 1980 w sprawie kontraktów międzynarodowej sprzedaży towarów. Wyrażasz zgodę na to, że jurysdykcją i miejscem postępowania prawnego we wszelkich kwestiach wynikających, bezpośrednio lub pośrednio, lub związanych z niniejszą stroną (w tym m.in. zakup produktów Valvoline) będą sądy stanowe lub federalne zlokalizowane w hrabstwie Kenton w stanie Kentucky. Wszczęcie postępowania na podstawie skargi lub roszczenie odnoszące się do niniejszej strony (w tym m.in. zakupu produktów Valvoline) musi być rozpoczęte w terminie jednego (1) roku od powstania takiej skargi lub roszczenia. Nie naleganie przez Valvoline na egzekwowanie ścisłego stosowania się do niniejszych Warunków użytkowania nie może być interpretowane jako rezygnacja spółki z takiego prawa lub takiego postanowienia. Niniejsze Warunki użytkowania nie będą modyfikowane na skutek współpracy między stronami lub na skutek praktyk handlowych stron. Valvoline może przekazać swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy dowolnej stronie trzeciej, w dowolnym czasie, bez obowiązku informowania użytkowników strony. Valvoline nie deklaruje, że materiały na niniejszej stronie są właściwe lub dostępne do stosowania w innych lokalizacjach, ani też dostępu do nich na terytoriach, na których materiały takie są nielegalne a dostęp do nich zakazany. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do niniejszej strony z innych lokalizacji, będą to robić z własnej inicjatywy i będą samodzielnie odpowiadać za zgodność swoich działań z obowiązującymi przepisami prawa lokalnego. Nie możesz użytkować lub eksportować materiałów z naruszeniem przepisów i regulacji eksportowych Stanów Zjednoczonych.

Kontrola eksportu

Nie możesz eksportować lub reeksportować żadnych informacji ani produktów uzyskanych z niniejszej strony, z wyjątkiem eksportu lub re-eksportu realizowanego z pełnym poszanowaniem praw i regulacji Stanów Zjednoczonych, w tym m.in. przepisów i regulacji Administracji Eksportowej Stanów Zjednoczonych. Użytkowanie strony w sposób sprzeczny z prawem jest zabronione. Produkty lub informacje uzyskane drogą korzystania z niniejszej strony nie mogą być pozyskiwane, wysyłane, przesyłane lub reeksportowane, bezpośrednio lub pośrednio, do krajów objętych sankcjami lub embargiem lub do obywateli lub rezydentów takich krajów, ani też wykorzystywane do działań związanych z energią jądrową, projektami dotyczącymi pocisków rakietowych, broni chemicznej i biologicznej lub działalnością terrorystyczną, o ile nie zostały przez Stany Zjednoczone zatwierdzone do stosowania w takich działaniach. Użytkownik odpowiada za przestrzeganie wszystkich przepisów prawa lokalnego w swoim kraju, które mają wpływ na import, eksport lub wykorzystywanie informacji lub produktów zawartych na naszej stronie.

Rozdzielność i integracja

Niniejsze Warunki użytkowania stanowią całość porozumienia między użytkownikiem i Valvoline w odniesieniu do niniejszej strony. Jeśli jakakolwiek część niniejszych Warunków użytkowania zostanie uznana za nieważną lub niewykonalną, pozostałe części pozostaną w pełnej mocy.

Zakończenie; Ograniczenie dostępu

Valvoline będzie mogła rozwiązać niniejszą Umowę, albo też zakończyć lub zawiesić udostępnianie strony użytkownikowi w dowolnym czasie, z podaniem powodu lub bez podania powodu, za powiadomieniem lub bez powiadomienia. Skutkiem takiego zakończenia lub zawieszenia będzie natychmiastowe wygaśnięcie prawa użytkownika do korzystania ze stron Valvoline. PO ZAKOŃCZENIU LUB ZAWIESZENIU UDOSTĘPNIANIA, NIE BĘDZIE MOŻLIWE ODZYSKANIE ŻADNYCH INFORMACJI PRZECHOWYWANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA STRONACH VALVOLINE.

Pytania?

Jeżeli masz pytania dotyczące niniejszych Warunków użytkowania, prosimy o przesłanie do Valvoline, na adres Valvoline Corporate Affairs Department, 50 E. RiverCenter Blvd. P.O. Box 391, Covington, KY 41012-0391, at (859) 815-3333 lub na adres e-mail klikając tutaj.

Informacje kontaktowe

E-mail

Telefon
Valvoline Products
1-800-TEAM-VAL
1-800-832-6825

Valvoline Instant Oil Change
1-800-FAST-CHANGE
1-800-327-8242

Poczta tradycyjna
Valvoline
PO Box 14000
Lexington, KY 40512